BỘ SINH HÀN – TRAO ĐỔI NHIỆT

Ứng dụng: sử dụng nước biển hay nước bên ngoài để làm mát nước máy

  • Sử dụng cho máy phát điện thủy, máy chính trên tàu thủy
  • Tòa nhà không thiết kế được hệ thống thoát gió

Liên hệ: 

Tel : (84) 28 39256495 Fax: (84) 28 39255751

Email: sales.admin@stdtvn.com