Policies and objectives

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

STD&T đã thực hiện qui trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 & xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ 2014.

 • Chất lượng được cải tiến liên tục quyết định sự thành công của Công ty.
 • Chất lượng được quyết định bởi sản phẩm và nhân sự phục vụ.

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

 • Lơi ích của Khách Hàng đồng hành với lợi ích Doanh Nghiệp.
 • Đem đến sự hài lòng cho khách hàng bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

 • Lãnh Đạo: có kỹ năng quản lý, kiến thức chuyên môn, tầm nhìn chiến lược.
 • Tập thể: đoàn kết, kỷ luật, tôn trọng.
 • Cá nhân: trách nhiệm, năng động, cầu tiến.

MỤC TIÊU DÀI HẠN

 • Thiết lập hệ thống phân phối và dịch vụ kỹ thuật thực hiện công việc lắp đặt, dịch vụ bảo trì – bảo dưỡng thiết bị máy móc trên toàn lãnh thổ Việt Nam và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao ra ngoài nước.
 • Thiết lập qui trình làm việc và kiểm tra giữa các vị trí, các bộ phận theo tiêu chuẩn ISO
 • Đào tạo chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật – nhân viên phục vụ các mục đích chiến lược của công ty. Đề bạt nhân sự có trình độ, tâm huyết vào vị trí quản ly công ty.
 • Xây dựng mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi” với các nhà cung cấp hàng hoá – máy móc trong và ngoài nước.
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng truyền thống.
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuản ISO.
 • Xây dựng nền văn hoá công ty: tạo sự gắn bó và động viên sự sáng tạo để phục vụ lợi ích xã hội, lợi ích công ty, lợi ích bản thân.